MK | EN
UKIM Logo
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје | Машински Факултет Скопје
MFS Logo
Лабораторија за калибрација
на сила и момент на сила

ЛК001 Прва акредитирана лабораторија за калибрација во Македонија


Лабораторијата за калибрација на сила и момент на сила при Машинскиот факултет во Скопје е прва акредитирана лабораторија за калибрација во Р. Македонија со сертификат за акредитација бр. 001. Таа е дел од меѓународна мрежа на лаборатории за калибрација во Европа и во светот. Лабораторијата врши калибрација на уреди за мерење сила и момент на сила.